Algemene voorwaarden

Versie februari 2018

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de be-of verwerkingsinrichting, dat zowel de aangeboden afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Overeenkomst.

 2. Acceptatievoorwaarden: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Opdrachtnemer dienen te worden aangeboden.

 3. Afvalstoffen: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeboden stoffen, preparaten of andere producten inclusief gevaarlijke stoffen waarvan de Opdrachtgever zich, met het oog op de verwerking hiervan, wenst te ontdoen.

 4. Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer

 5. Offerte: alle aanbiedingen van Opdrachtnemer  aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan

 6. Opdrachtnemer: Waste2Profit Consultancy

 7. Opdrachtgever: de (rechts) persoon of personen waarmee Opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de partij die deze algemene voorwaarden aanvaart

 8. Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn

 9. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever

 10. Schriftelijk: Bevestiging zowel op papier als via e-mail

Artikel 2 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

 2. Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.

 4. Overeenkomsten welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Opdrachtnemer.

 5. De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

 2. Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

 2. Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht en/of geleverd en die meer of anders zijn dan oorspronkelijk overeengekomen.

 3. Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven van Opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 5. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.       

 2. In geval van een aanneemsom dient Opdrachtgever 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, de overige 50% zal conform artikel 8.1 voldaan worden, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

 3. In geval van bemiddeling van afvalstromen zal de facturatie via Opdrachtnemer verlopen en zal het honorarium gebaseerd zijn op de afgevoerde tonnages en de kwaliteit van de afvalstoffen.

 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten met een minimum van 250 €.

 5. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Opdrachtnemer dan geeft Opdrachtgever dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

 6. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief:

  1. btw

  2. overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

  3. eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten

tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 Termijnen

 1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Opdrachtnemer ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is Opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de in de Algemene Voorwaarden opgenomen vrijwaring is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft. Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.

 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal echter nimmer een bedrag van € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) overschrijden.  

 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 5. Opdrachtnemer is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de Be- of Verwerkingsinrichting Afvalstoffen weigert. De Afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan Opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en Opdrachtgever zulks wenst – aan een andere Be- of Verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij in beide gevallen de daaraan verbonden extra kosten aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

 6. Indien Opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet -en regelgeving en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 7. Onverminderd hetgeen in artikel 6 omtrent rechtsverlies door niet-protesteren is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van 1 (één) maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens werknemers en andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer, door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Opdrachtnemer, Afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is te wijten.

 9. Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en overige gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt hierop het auteursrecht.

 2. Opdrachtgever zal het bestaan van de overeenkomst en alle vertrouwelijke gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst in bezit komen van Opdrachtgever, geheim houden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 3. Deze geheimhouding geldt voor een periode van twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 13 Annulering

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

HOOFDSTUK II OPERATIONELE BEPALINGEN

Artikel 18 Uitvoering werkzaamheden

 1. Opdrachtgever is steeds gehouden om, ook ongevraagd, monsters, gegevens en alle overige informatie aan Opdrachtnemer te vestrekken waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer

 2. Alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden mede gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte monsters, analyses, gegevens, bescheiden en informatie. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten door onjuistheid en/of onvolledigheid van deze monsters, analyses, gegevens bescheiden en informatie.

 3. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Opdrachtnemer te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door Opdrachtnemer of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of Opdrachtnemer gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

 

 Artikel 17 Omschrijving afvalstoffen, monstername en analyse

 1. Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, alsook nadien telkens wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

 2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.

 3. In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:

  1. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de be-of verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;

  2. in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.

 4. De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan afvallen.

 5. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.

 6. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Opdrachtnemer verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving, het transport van de Afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd het Inzamelmiddel niet te laten ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit lid bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, diens werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.

 7. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, een onjuiste belading van het Inzamelmiddel en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de Afvalstoffen radioactief afval bevatten en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel. Indien Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen degene aan wie de Afvalstoffen door Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake.

 8. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen door of vanwege Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Opdrachtnemer desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Afvalstoffen conform de door Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen. Aan het uitvoeren of nalaten van monsterneming of analyse kan Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geen rechten ontlenen.

 

Artikel 18 In ontvangstneming

 1. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.

 3. Vanaf het moment van Acceptatie zijn de Afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van de door Opdrachtnemer aangewezen derde en komen zij voor rekening en risico van deze derde, behoudens in gevallen als voorzien onder b van het vierde lid van dit artikel.

 4. Indien Opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk II van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is Opdrachtnemer bevoegd om te zijner keuze:

  1. ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen;

  2. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Transport, verpakking, etikettering

 1. Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet en de Overeenkomst, wordt Opdrachtgever gewezen op zijn wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid in verband met verpakking en transport(documenten), zoals voortvloeiend uit onder meer (de meest recente versie van) het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (“ADR-Verdrag”), een en ander zowel met betrekking tot de eigen containers als die van Opdrachtnemer of van derden.

 2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn uit de wet of de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of verboden.